استاد شهید مزاری:- من هیچ وقت نه شیعه گفته ام، نه سنی، و نه هم بعد ازاین می گویم؛ چون به اعتقاد من، شیعه ـ سنی و این مسایل را مطرح کردن یک نوع بازی است
   
 
  ضرب المثلهای هزاره گی

بسم الله الرحمن الرحیم

آدم بیجیر گه کاری بیجیر که 

باد نیسته چار شاخو ماره بیدی

 

بارکج ده منزیل خو نمیرسه

 

باری اوشتور از غل بیل گیرنگ نموشه

 

بال توک کنوم ده روی شِِِِـوتوک کنوم ده ریش

 

بد نکنی بد نمینگرنی

 

بُز اگه بخت میدشت دومبه میدشت

 

بُزخوره ده جنگل بسته نکو

 

بُز ده غم جان قصاب ده غم چربی

 

بُز کم چَی چَی شی کم

 

بُز که بغل شی خریشت کد نانی چیپوره موخره

 

بُز مرده شاخ زری

 

بودوم بودوم ره چیز نی شودوم شودوم ره بوگی

 

بوگی منده نشنی موگه خرخو کجا بسته کنوم

 

بیدونی امر خدا بلگ از در خت تا نه موپره

 

بیگر که نگره

 

پاد دیده پن ندیده

 

پاشه بل دوغ میشیه نه بل قوغ

 

پاوی ره بل دل خودخو بیلو سری ره بل دل دیگو

 

پای خوره قدری گلیمی آتی خو دراز کو

 

پایشی ده دوره اسیه شی موره

 

پن ناخو ده دا سم نمَیه

 

پیرشودی میر نه

 

پیش خوموری پاسخو ام توغ کو

 

تازی ره وخت شیکار گو میگره

 

تاشور ده دی لبره ماه فامیدوم گپره

 

تا که باد نزنه بوته شور نموخره

 

تا که گوسله گو موشه دل خونده اوموشه

 

تاکه یی چشمه وسربنده جویی آوده قول پرچاو نمونه

 

تلبیستو ره ننگ نیه نادیدوره جنگ نیه

 

تمامی دونیاره آوبگره مرغایی ده بند پیچه شی یه

 

توره کس ده طوی خوش ندره تو موگی ما پاسی بیری سوره موشوم

 

توو دینگ دینگ آخرت تو

 

تیز دَیده کدو سرپی خوردو دره

 

الیگو ازی حروف تباله ده گیریم نمده ده گیریم اماد

نیویشته مو نوم

 

جو کیشت کیدی جو دیرو نی گندم کیشت کیدی گندم

 

جنگ دیغو سری شودیار

 

جنگل ترو خوشک دیره 

  

چاکن خودشی ده چاه یه

 

چپوش اگه تشکی تاکه موره ایلغو میزیه

 

چوب تر پرمالی خر

 

چوقد چو که سم بایه آجد ده نجار نیه

 

چنچه ده نوبد استه

 

چیم خو اگه بورکنی بیدی موگه نه یی پُتی لیه

 

      اميد دوغ كس اوگره نكو و اميد گاو گس علبه نكو

     سنگ ده جاي خو گرنگه

     سنگ گيته مانايي نا زيدويه

     كوه ارچي بلنده ده بلي خو را دره

     هيچ كسي دوغ خو تروش نموگه

     جنگ بوغه پاي مال بوته

     بوته سر را سووز نموشه

     هر چه ده ديگ باشه ده كاسه مييه

     مشت ادم پر باشه پر از زنبور باشه

نان و پياز قاش واز

مار گزيده از رشمه اله ميتيرسه

بال توگ كنوم ده روي تا توگ گنوم ده ريش

گردن نرم ره شمشير نموبره

روغو ده تاي اش خاو نمومنه

بز ده غم جان خو قصاب ده غم چربي

پاي خو قدر كونجوله اتي خو دراز كو

ما موگيم كه از اسيه امدوم تو موگي كه تكتكه شي در مه استه

ميموني نا وقت از كيسه خو موخره
خدا پاي ترقيده ره موزه نديه

مشت ادم پر باشه پر از زنبور باشه

 

 

خاگی خوشک ده دیوال نمیچیسپه

 

خانه پیش از باد بیروبود بانه ده پایی باد شد

 

خانه گیلی به نر بیلی

 

خانه موش دره موش گوش دیره

 

خآوخوسری دیگرو موپرنه

 

خرپیر که اوثاری رنگی

 

خرخوره ده بیخی خری قاضی بسته مونه

 

خرندره خرنمیارزی

 

خریدار بوی دره

 

خودشی یگ کورمگ چربینشی پن چاریگ

 

خورو که نیماگ لیسیدو

خیره جوی دیدگونی ازواشیده

 

دانی پاره که دیده روزی ام میدیه

 

دانی خلق دروازه شاره

 

دانی گنده که لایق دومنبه

 

دختر خان از نام خو گیده یه

 

درد ده جانیم نباشه غم ده خانیمه

 

دریا از چلچل سگ موردار نموشه

 

دستخو ده کاف آونزو

 

دل اگه ده وویی باشه ازکورچیم آودیده بورموشه

 

دندنگی ماره چیز مونی آقبت کاره بوگی

 

دو خربوزه ده یگ دیست گریفته نموشه

 

دوروغگوی روشی سیایه

 

دوز ده کوی خو چم نمو شه

 

دوست دوست ایساب شی راس

 

دومبه ره ده گردو نی پیشی او زو نکو

 

دومی کود گو سوره موشه

 

دونا خونشی پایه دیگرونشی بخی کونتایه

 

ده اُمید گاوی کس غولبه نکو ده اُ میدی دوغ کس اُگره

 

ده خانه آ یینگرتونتی پیدا نموشه

 

ده خرکه کار ندری اوشه نگی

 

ده کس کیدی ده خود کیدی

 

دست خوتاتوقیَ ازو و بوشی الیَ

 

دیرخت موگه که اگه گییه از خودیم نباشه کس ماره زیده نمیتنه

 

دل برده ره نور بندی ده کار نیه خاو که اماد تیسری ده کارنیه

 

دیست خوده سر خو پاک نکو

 

دیست خو سیا کده ده روی خو ندونو

 

دیست که ده انگور نرسید موگه تلخه

دیو نه ده دل خو اوشیاره

 

الیگو ازی حروف تباله ده گیریم نمده ده گیریم اماد

نیویشته مو نوم

 

رای مکه از دیده تامو نمو شه

 

رایی روست شیجیر دوره

 

روغوده تای آش خاو نمومنه

 

روبه ده اُمید خایه قوچه

 

روز ده انگشت تاشه نموشه

 

 

زورام زور خدا ام پشتی زور

 

زورشی که ده خر نرسید ده پالونشی چنگوموشه

زوری کم قار بسیار سیوره بال پُرتاو کو تا امدونشی یا خدا

 

شانامه ره آخیر شی خوب گوفته

 

شاو در میان خدا مهربان

 

شاوقلای آینی میزنه روز چکلی خیدو موره

 

شُد پن پول نشد ده گنده قول

 

شرم نخر نان بوخر

 

ششبیخری پن پوروش

 

شف شف نگی شفتالو بوگی

شیشه که مَیده شد تیز تر موشه

 

الیگو ازی حروف تباله ده گیریم نمده ده گیریم اماد

نیویشته مو نوم

 

زور كم قار بسيار

سر باشه كوله بسياره
يخ نه از خدا مي تيرسه نه از بنده از كونه شلته مي تيرسه

بز كه جان شي خارشت كرد نان چيپو ره موخره

خرس كه ادم نديد گنديلي ساز نه

زبان بلدي ادم هم قلايه و هم بلايه
اگر از داي كيته سير نكدي از كاسه لسيدو نموشه

دل اگه ده گريه باشه از چم كور ام اوديده بور موشه

گرگ هر قدر پير شونه زور يك ميش ره دره

شلته باشه مگر گنده نباشه
شب در ميان خدا مهربان

از يك چپاگ صد روي اوگار
پيد كور ده قيد كور مي خنده

سنگ در جاي خو گيرنگه
او باشه تيموم باطله

او كه ده كتوگ رسيد بچه تاي پاييه

از تاي چقگ بال شده تاي نودو ميشي
 

طولی نا کشته شیخ رس مونه

هر چيز به كشت كيدي درو ني

چولدي ره توغ يك چيرگ چربي ره توغ

از دوست نادان دشمن دانا بهتر است

هم در شيخ مي زني هم ده نان

نه شيخ بيسوزه نه كباب

هر چه از دوست ايد نيكوست

بز كم چي چي شي كم

هر كسي كه نول خو سياه كد اهنگر نموشه

يك زدوني اهنگر صد زدوني زر گر

گوسله ده زوري ميخ قيرتنگي نه

نيم نان راحت جان

كاي كونه ره باد نكشو

سنگي ريشته كراي پيد بيدي

موش صارا امده موش خانه ره بيرون كد

ده شار كور يك چيمه پادشايه

بيخ ديگ ششتي سياه بيخ دابه ششتي روغني

داشته به كار ايد

 

 
هر چيز به كشت كيدي درو ني

 

سگ كه روز قوچه كد اميد شو شي نه شي

دل تو ده اغيلي نييه ارد و روغون خو جدا كو

يار از يار منده ني شد گوش و بيني برده ني شد

ساده بيرار ديونه استه

پدر باشه بچه ره صبره

گپ خوب يك دفه استه

از بيكار ششتو دختر زيدو بهتره

دنبه ده گردوني پيشي اوزو ني

او سون او ريزي خو موره

كلوخ اشته از او تير نشو

خاتو هر چه دانا بود سوته روي مانا بود

دنيا ره اگر او بيگره مرغايي ده بند پاي شي استه

مه تو ره در اسمو مي خواستم خدا تو ره ده زمي ده دست مه ده ده

قرضداري اگه ده يك هزار رسيد مرغ پلو ده

تلبستو ره ننگ نيه ناديدو ره جنگ نيه

ناديده از كور بتره

جنگ ديغو سري شدياره

 

 

 

 -از خانه بور شدو اسويه در خانه امدو سخته

-دوز نا بلد ده كادو در ميه
دوز ده كوي خو چم نموشه

-نام بور كو در كادو بيشي

-ادم كوره عينك چه كاره

-خواب امده ره تيسري ده كار نيه دل برده ره نور بندي ده كار نيه

-سنگ ده روزي جنگ

-نان باشه مهمان چيه ايمان باشه مردن چيه

-ما از گشنگي چاشت بال موشوم تو موگي مرغ پلو دي
-ده ازوني غريب كس نماز نمي خانه

                  شر خيزد كه خير ما باشه

                  خدا يك ره ميزنه يك ره ميديه

                  قد خدا داده و خدا زده نموشه

                    كسي تو ره ده قوده خوش ندره تو موگي كه مه ره ده پشتي بيري بيشنو

                    بز ده دم خو قصاب ده گشت و گم خو

                    خير استه ديسته تاور از خودي درخت استه
                    مار استين مه نشو

                    خود كيده درد ندره

                 تيل از سر كار اماد ده دامون خو بيگر
                  ناخورده شكر نموشه

                    راي مكه از دويدو تامو نموشه


فیتنه از پیستونی کییک بال موشه

 

قرار دوغ شی پاغونده کو

 

قربانی بیزنی که یک فتیره مزنی

 

قرض که ده صد رسید مرغ پلوبوخر

 قدری زر ده زرگر

 

کار کو ده گرمی بوخر خمری خاو کو ده سایه بوخر خایه

 

کس از دردی کس خبر ندره

 

کس ده گوری کس خاو نمونه

 

کمی ماه و کرم تو

 

کوبلن راه ده بلی شی

 

کو ده کو نمیرسه آدم ده آدم میرسه

 

کود کود خو ده خانه مونه خویگینه خو ده سارا میزیه

 

کور گوسپو ده کرکری رامه

 

کونه خو ره نو بساز که نوی مردم گرانه

 

گردونی نرم ره شمشیر نموبره

 

گفتو دره کیدو نه

 

گرگی سری بچه خوره کل مونه

 

گورگ آرچه پیر شونه زوری یگ باره ره دیره

 

گوشت گیرو صبر آسو 

 

 

                 تو از باد كيده ده بارو خوشه

                    دان مردم دروازه شاره

                    ادم تا ده سر خو نديده پند نميگره

                   از طبيب كيده سر گذشت قوييه

                   شير را به شكر بنداز شرين تر شوه

                    بعد از گوز زيدو چار زانو شيشتو چه فايده

                    اگر جان نباشه جهان ره چه كنوم

                    مال خو ماكم بيگر همسايه خو دوز نه گر

                   قدري جواني ده پيري مالوم موشه

                    پتنه از پستوني كيك بل موشه

                    هر سخن جايي و هر نكته مكاني داره

                    هر اغيل ره رسم شي هر گوسپو ره پشم شي

                   دلي بانه ره خدا پوره كينه

                   كم بوگي ماكم بوگي

                    اش مردا دير پخته موشه

                   كيل بيشي روست بوگي

                    خانه از وقت بيرو بود باني شي ده پاي باد شد

                    اگر ده خانه كس استه يك توره بس استه

                    زور مرد گوزي خره

                    كار امروز ره ده صوبا نيلو

                   زور خلق قار خدايه

                   اول كنو ايتيياط اخر نكو فرياد

                    ناني گوشنه خام استه

 

لوغمه ره اندازه دانخو بال کو

 

می مونی ناوخت از کیسه خو موخره

مار ده آر جای کیل ده غارخوروسته

 

مار گزیده ازچوغ اله میترسه

 

مایره آروخت از آو بیگری تازه یه

 

مَد گوَی شیرتو از رقم خو مالوم موشه

 

مشکیل یگ بود ترقید دو شد

 

مورچه دوری مار کد لخشید کون خواو گار کد

 

 

 

ناخو سن خود آدم شیخ نموشه

 

نانشی ده روغونی چیراغ چربه

 

ناگشت ره پشت کنی ناخوره چیز کار کنی؟

 

نام بورکو ده کادو بیشی

 

نکو ده خویش که مه یه ده پیش

 

نه خورده نه بُرده وای از درد گورده

 

نه گال دروم نه گنجیشکوره کیش منوم

 

نیک بختو از بد بختو پنیَد میگره

 

نیماد سیا ده شوشتو سفید نموشه

 

نیماگ ره بل زخمی تازه اندز نه

 

نیماگ ره خیال قن کیده اوورده

 

  

                   ناديده تيكي اندخت گردي تيكي بازي اندخت

                   سنگ ده پاي لنگ

                    نا خوانده امضا كده

                    ديست ره كركي كو نانه سرگي كو

                   از اصيل قندار صرفه روزگار بيته ره

                    سره كه جاي كد ده كون خو جارو بسته نه

                   ازره ره كه گفتي بيه چاي بوخر موگه خر خو ده كجا بسته كنوم

                    ما كه سر ديست خو ده دوم تو از كتوگي ديستوم گرفتي

                    ديونه ره نه بيدي نه كنو

                   زوزاد كه ده گير شي اماد ده مه نيشي خاك اندز نه

                    ديست ميده تاوان گردو

                   بيرار بد ناخن ششم

                   درگي كس ره نزو به انگشت كه نزنه ده ترگي تو قد مشت

                   بانه تيزوگ ارد جو

                    هزار در بسته يك در باز است

                   ناخوانده سر منبر بال موشه

                   دان گوي تانه كد دل گوي خانه كد

                    خو قد خو شوشته نموشه

                    او غرق شده از كاف او ميگره

                    ميرث از وارث استه

                وجدان ماكمه استه كه اجت به منصفي ندره

                    دو چو اگه با هم ساز اماد اجت ده نجار نيسته

                    تير قصد خطا استه

                  بورو لخشوم درو گنده

                 دارايي نمك شور است

                   كار ايل كيل است

 

 

                    ارزو بي الت نيسته قيمت بي امت نيسته

                   چيزي كه از دا بور شد عالم پر شد

                    صلاي خاتونو اوديدي شي استه

                    عقل زن در قاف پاي ازو استه

                    برار يك دست ده جاغه يك دست ده كاسه

                    همسايه پشمي خايه

                   صداي دول از دور خوش نما استه

                   اواز از يك ديست بور نموشه

               ده نام ديده كه علي اباد شاره

                                               از شار بور شو از نرخ نه

                    مابين غاله زمستو مشتگ ارد كو

                   ده خر كه كار ندره اوشه نكو

                               زن بيجيرگه مال خودوم و زن زيبا مال همه

                                 اتش گيرد خو در ميديه

                زنه شريكي كو ماله شريكي نكو

                                        روز روي شي مي بينم شو كه شد باز اتش شي

                   العاقلو فيل اشاره الجاهلو فيل سوته

                  مورچه كه گومي شي بال زد پار بور نه

                                          نلغه تا كه گريه نكنه ابي شي او ره شير نميديه

                             عطر ان است كه خود بويد نه كه عطار گويد

                    از غلبيل بار شتر گيرنگ نموشه

          چهل مولا يك خر ره بار نميتنه

                 اق تلخه مگه بري شرين دره

                    پيش مرده پودنه دود نه

                   چهل بوله ره ده يك قول گرگ خورده
                انچه كه ايان است چه حاجت به بيان است؟

 

 

لا

الیگو ازی حروف تباله ده گیریم نمده ده گیریم اماد

نیویشته مو نوم

 

ء

الیگو ازی حروف تباله ده گیریم نمده ده گیریم اماد

نیویشته مو نوم

 

 

یگ زوزادریزه یگ پیر خوبی نه کو

 

یگ که آتیش پوک کد دیگه ده کونشی پوک کینه

 

یی مردوم بلی خری نر ام اَیب میله

 

 

چولدي ره توغ يك چيرگ چربي ره توغ

از دوست نادان دشمن دانا بهتر است

هم در شيخ مي زني هم ده نان

نه شيخ بيسوزه نه كباب

هر چه از دوست ايد نيكوست

بز كم چي چي شي كم
هر كسي كه نول خو سياه كد اهنگر نموشه

يك زدوني اهنگر صد زدوني زر گر

گوسله ده زوري ميخ قيرتنگي نه

نيم نان راحت جان
كاي كونه ره باد نكشو

سنگي ريشته كراي پيد بيدي
موش صارا امده موش خانه ره بيرون كد

ده شار كور يك چيمه پادشايه

بيخ ديگ ششتي سياه بيخ دابه ششتي روغني
داشته به كار ايد

 

 

سر باشه کوله زیاده

 

سرده دامو خو ده موتوَ

 

سری کل از شانه بی غم

 

سرگذشته از طبیب باله

 

سگ که آرچه پیر شونه نام شی کوچوگه

 

سگ که تر شد پلید تر شد

 

سَن پنگی ترزو توغ مونه

 

سَن جلجلگ آو توغ کده بوری

 

سنگده پای لنگه

 

سنگ ده جای خو گیرنگه

 

سنگ ده وختی جنگ

 

سنگ ریشته کرای پید نشده

 

 

-

                  ديونه ده دل خو اوشياره

                    نازي بيجاي ميري برادري ره كم نه

                    ننگي بيجاي ادمه گم نه

-                    پاس امدي تيز امده

-                    شكارچي ره وقت شكار گو گرفته

                  از يك سنگ هر روز اوه كشته نموشه

                    چوكري ده قرقر پينه مونه

                   اخري جوي يا تري تره يا خشك خشك

                 دادي خلق دادي خدايه

                  قطره قطره جم شونه باز درياه ره جور نه

                    كم اولادي بي غمي استه

                  اول جاغه خود خو بوچي كو .

                    خير ده كله روايه

                    مالي دنيا شرينه

                   دست تو ده ميوه نرسيد موگه تلخه

                    كاسه كيبر سر چپه استه

                    زور تو ده خر نرسيد ده پالونشي اوله موشي

                   انتيخاب زن و هندوانه مشكل استه

                    دو چيز ره از منطقه انتخاب كو يكي زن و يكي گاو

                    خر امو خره اما پالون شي نو شده

                    يك شير ميزنه صد روبا موخره

                    مار ده هر جاي كيل اما ده غار خو روست استه

                    مايي ره ار وقت كه از او بيگري تازه استه

                    دوز دوز كولي تو سوخت

                    هجرت مايه تمدن استه

                    فايده اولبي بلايه
              از ديست خو بيدي از پاي خو بودو

                    شكست ده پشت خو پيروزي دره

                   شاوي سياه در پشت خو روز سفيد دره

                    سنگ ده وقت جنگ

                    ده وقت جنگ فكر اشتي بوكو

                    ايسا * عيسي* ده دين خو موسي ده دين خو

                   دست مه از اسمو پاي مه از زمي كند

                    سر يتيم سر كل كدو ره ياد ميگري

                    درد دندانو از كندويه

                    سوره ره بيگر پياده ده جايه

                    اب ده غلبيل گير نه نه

                  تلخ بوخر مگه تلخ نگي

                    كونه خو نو بساز نو مردم گرانه

                  چقگ بلي عالمي استه

                    خورو ره توغ نماك لسيدو ره توغ كو

                   مزاق بيجاي كون راستي ره پاره نه

                    از صد خويش يك همسايه پيش

                   شب در ميانه خدا مهربانه

                  توره ره قده ري دان خو بوگي

-                    اجله كار شيطو استه

-                    كالا ي نو خويش كونه * كهنه *

                   كالاره ده نوي غاله ره ده پوري ايلي كو

                    دست شير ره كه ده جنگل ششته

                   او قد سوته جدا نموشه

-                    نقشه روي او كشيده نموشه

                   غم و شادي برار يكديگي خو استه

                    همه از ايرغه مندي هم از اود اود

                    يك ديغو كه او گرفت ديگه ديغو ره تاو گرفت

-                    دنيا از اميد خورده استه

                    برار ره بنگر خوار ره بيگر

                   درخت موگه اگه گييه از خودوم نباشه مره كس زيده نميتنه

                    شير خانه روبي صارا * صحرا*

                   قود قود ره اينجي ني خيگينه ره ده جاي ديگه مي دي

                    سگي زرد براري شغال استه

                 بز خو ده جنگل بسته نكو

                    چمچه خشك ده دا سم نمييه

                   گب از روي گب بال موشه

                   در يك ديست دو خربوزه گرفته نموشه

                  حساب ده مثقال بخشش ده خروار

                   دنيا ره اگه خوب گرفتي خوب ميگزره اگه بد گرفتي بد

                   خانه اينگر تونتي پيدا نموشه

                   تو اركت كو كه خدا بركت كنه

                  خار كه از زمي بور موشه تيز تر شي خوبه

                    از چل چلي سگ او دريا چتل نموشه

                    شيشه كه ميده شد تيز تر موشه

                    دوستي ره هم شرط خبر دشمني ره ام شرط خبر

                    سنگي شو وه سر هر كه خورد موخره د يگه

                  سوته افظ سر هر كس نموخره

                   زنگ از ششتو نموشه ناگير از گفتو نموشه

                    پاي مه ده دوره اسيم موره

                    خانه ده لوگر كيشت ده خوست

                بد خوردي بد موردي

                    كشتي كشته موشي

                    به كس كدي به خود كدي

                   باد نيه چار شاخ خو مره بيدي

                    خدا كه دد نموگه بچه از كه استه

                    مار از پودينه بد شي ميه او ده دان غار شي سويه نه

                   دارايي دنيا ريم ديسته

                    از ديست يك شوم سوخت تمام شار روم

                   دختر مييه ابي خو نيشو ميديه

                   دان تاور ره نماد گرفته

                   از نماد موي ميچينه

                   سوار از ديلي پيده چه خبره

                    نا گشت به پشت كني نا خور ره چيز كني

                   كوك ره چيز موگي ترب شي بوگي

                    جنگل تر و خشك دره

                    از بيخ بوته بور شده ده سر بوده نششتوم

                  باد نباشه بوته شور نموخره

                    مورچه چيزه كه كله پيچي شي باشه

                  پيل چنچه ار چه زياد شود دغ دغ شي كلو موشه

                    ده خود خو اوگره نميتنه ده ديگر رفته اش پخته نه

                   ار كس كه قيرتنگي كد جور خود خو ميده مونه

                   خر چيز خر بود كه كوريشي باشه

                    ده خود خو شم روشن نميتني ده ديگر برق جور ني

                   وار مردا سه دفه استه

                    دوسته غيدي نا بودي امتحان كو

                  بيد خو نخري نانبوته بوخري

                    اول نان كيري اخر سوته كيري

                    چاي ناخورده كار نموشه

                    كوري گوشنه جنگ نموشه

                    او بابي نساخت تو بابي بساز

                    ناخو سون خود ادم شيخ نموشه

                  دا ره گرفتي دنيا ره گرفتي

                   زن خوب از گيل كيني خو مالوم موشه

                    جاي اتش خگشتر مومنه

                    دست خو سياه كيده ده روي خو نملو

                  نيكي كيده ده دريا اندز كو

                    مرده ره كه ديو زد بلي تخته ايله نه

                    ازره زنده خوب ندره مرده بد

                    تا تو مرتيكي ازي كار موشي اشتر كون خو منگيرنه

                   كوه ده كوه نميرسه ادم ده ادم ميرسه

                   بد برار باشي بي برار نباشي

                    ده هر خانه يك واكدار بسه

                    دايه كه زياد شود سري نيلغه كيل ميه

                   گوسلي دومادري مورد از لاغري

                 قدر زر زرگر بداند قدر مس را مسگري

                   زور كم قار بسيار

                    سيگ واري كينه ديل استه

                   سيگ وري ده بين خو ميزنه

                    ادم كينه دل سر خو خوك واري سيو ميگره

                    خون هفت سيد يك پيشي استه

                    ار كسي دود شي از موري شي بال موشه

                   از مرد مرد مومنه

                  نه ده خندي زن باور كو نه ده گريه زن باور كيدني استه * اما من ده هر دوي شي باور دروم هاها *

                    مرد بد نه قول دره نه قرار

                    ده يك پوگ پر باد موشي ده يك سيزو پاره

                    ما نه سري پيازوم نه كوني پياز

                    اميد گوش بيني ره بي ندي

                   از دان سگ انداختوم از كون سگ بور كدوم

                    از موي تا چوغ ايساب كو

                    كون ريخ رو ره قنجيغي برف پاك نه

                    ده سر بوكوني اشتر كوس مي طلبه

                    چه مي خوري اوگرنج * اوگره و برنج *

                    جايكه زمينه او نيه و جايكه اوه زمين نيه

                    ده بازوي تو باشه ده ارزوي تو نباشه

                    خدا قايده كاره

                    نه دي سلامت بيدي ملامت

                    خود كيده درد ندره

                    روز گدا باشي شو گدا نباشي

                  ده الغم خورد ده تولغيم گو كد

                 روبه ده اميد خايه قوچه ششته

                    دل سوزي كو سوزي استه

                    وقتي گلي ني ميديه

                   از دا كيده جاغه نزديكه

                    خانه موش ديره موش ام گوش ديره

-                    بزگ بزگ نمرو جو پغمان مي ره سه

                    درد ده سر شي استه داغ ده كون شي ميله

                    ما ده غمي دم خو ليلي ده گشت و گم خو

                 ما ده غمي روز خو ليلي ده اررو گوز خو

-                    بيگر كه تو ره نگره

-                    مورچه كه دوره مار كد زيده كون خو اوگار كد

                    ده قول كه كسي نبود بز نام خو كريمداد ميله

-                    قد خرس پاليز كشت ني

                    رفيق بد ادمه يك له زه كاپي كيده پاي ني يك له زه كوله كيده سر ني

                    بز كه زرد بود بزغيلي شي ام زرد استه

                    سگي زرد بيراري شغاله

                    زيري كاسه نيم كاسه استه

                  بيگانه دوست نموشه استيغو گوشت نموشه

                    توگ كه نو مگه توگ خو نيلسو

                 قياس هر جاي باطله

                    ازموده ره ازمودن خطاست

                  روزي بدي بيرار ندره

                   سنگ لول خورد گفتگ چره لول خوردي گفت واي ده دم مه

                    او ده روي په لل دووند

                    يك از دادي يك از زنگر صلاي كاره بنگر

                  صلاي سفر قندي بدتر از ريش خيندي

                   صلا جاي ندشتي قد كولي خو صلا كو

                    مابين صلا بلا نيه

                                      تا گوسله گاو موشه ديلي خونده او موشه

                    مردم چپاگ مايندر ره موخره

                   الوا ره اكيم خورد چپله ره يتيم خورد

                    شير ره بيل شكر اندز كه شرينتر شونه

                  اشتور كجيشي روسته كه گردونشي كيله
                   ما بلدي يك روپي ازو ميديم

                نه اوقس تلخ شو كه از تلخي خورده نشني نه اوقس شيري كه از شيرني خورده نشني

                  دشمن ديره ندره ؟ موگه نه ! ابغه ديره ؟ اره انگه دوروسته ديگه

 

 

 

آدم غریب که گوز برنجی

 

آشی مردا دیر پُخته موشه

 

آواز یگ جوی اگه غدر دیربوره روی جویره زنگ میگره

 

آو سون آوریزه خوموره

 

آوچَقک چَقک دریا موشه

 

آوده کتوگ رسید بچه تای پایه

 

آوی پیشی خانه دختری مینی خانه کم قدره

 

ازباد کده ده بارو خوشیم

 

ازباری یگ شوم سوخت شاری روم

 

از بیم بلا ده دم بلا خوبه

 

از تای چقک بال شده تای نودو شیشتوم

 

ازدان بور شد جهان پور شد

 

ازدستخو مندی ازخدایخو مندی

 

ازدستخو بدی ازپایخوبدووُِ

 

اززودونی کر از گریفتونی کور خدا نجاد بیدیه

 

ازکیسه خلیفه موبوخشه

 

ام از گال کیشتو مندوم ام از کود میرو

 

اوستا که غدر شد سری بچه کیل مه یه

 

اوشتور که بودغونخوره دوست دیره ده تای سینه خوپه چک مونه

 

اوشتور گردونشی کیله دیگه کوجی شی روسته

 

اول دیار دویوم برار

 

از یگ چپاک دوروی او گارموشه

 

ایساب ده میسقال بخشیش ده خروار


Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your message:

انجمن فرهنگی تکوین
 
این سایت توسط انجمن فرهنگی تکوین به منظور شناسایی همه چهره های هزاره ها که به خاطر بقایا هزاره خون شان و خون خانواده خود را در راه دفاع از هزاره ریختن و امروز کاملا نام شان فراموش شده و ما می خواهیم نام انها را دوباره زنده کنیم
ایا میخواهید مقالات شما در این سایت انتشار یابد
 
با عرض سلام انجمن فرهنگی تکوین با کمال میل از مقالات انتقادات و پشنهادات شما استقبال می نماید اگر میخواهید که مقالات شما در سایت ما نشر شود مقالات خود را به ما ایمیل کنید
hazara_takven@yahoo.com
takve_takven@yahoo.com
با تشکر
انجمن فرهنگی تکوین
پیوندها
 
کویته عبدالله رفیعی
www.quetta.blogfa.com
سایت علمی فیزیک ایران
www.hupaa.com
هزاره پیوند
www.hzarepayvand.blogfa.com
ویکیپدیا
fa.wikipedia.org
 
بابه مزاری:- خواست ما این است که جنگ نباشد تفاهم باشد؛ خواست ما این است که حذف نباشد پذیرش باشد؛ خواست ما این است که بیایند یک روز در تاریخ افغانستان ـ افغان ها اثبات بکنند که لیاقت و توانایی این را دارند که مشکل خود را در بین خود ـ خود حل بکنند
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free